Pethau Defnyddiol Anhygoel y Gallwch eu Dysgu Ar-lein Am Ddim!

Mae’r Rhyngrwyd fel cefnfor o wybodaeth. Nawr, mae’n dibynnu arnoch chi, sut rydych chi’n cael y gorau ohono. Nid yw’n gyfrinach bod ffonau symudol a dyfeisiau cyfrifiadurol wedi dod yn rhan annatod ac na ellir ei wahanu o’n bywyd. Mae ffonau symudol yn ddigon cludadwy i gario unrhyw le ac edrych o amgylch y byd mewn jiffy. Nid dim ond eich cysylltu â phobl dros yr alwad y mae ffonau clyfar heddiw ond â’r byd trwy’r We Fyd-Eang.

Pethau Defnyddiol Anhygoel y Gallwch eu Dysgu Ar-lein Am Ddim

Mae yna ddigon o gyfleoedd y gallwch chi ddysgu cannoedd ar filoedd o bethau ar-lein ar y rhyngrwyd a gallwch chi hefyd ennill swm golygus ohono. Lle mae’r plant yn mwynhau eu hysgolion ar-lein, pam nad ydyn ni hefyd yn dysgu ychydig o bethau cŵl ar-lein ac yn ychwanegu sgiliau defnyddiol? Yma yn yr erthygl hon, rydym yn trafod pethau mor cŵl y gallwch eu dysgu eleni yng nghanol yr achosion o COVID 19 wrth aros yn ddiogel yn eich cartref.

Dysgu Iaith Newydd

Iaith yw cyfrwng cyfathrebu. Mae geiriau’n bwysig i gyfathrebu a chyfnewid eich syniadau, eich teimladau a’ch meddyliau. Mae yna lawer o ieithoedd yn bodoli yn y byd nad ydyn ni efallai’n gwybod enwau arnyn nhw. Fel arfer, mae’n digwydd ein bod ni’n gwybod siarad a deall ein mamiaith, Saesneg, ac ychydig o ieithoedd eraill a siaredir yn gyffredinol o’n cwmpas. Ond mae’n hynod ddefnyddiol os gallwch chi siarad ieithoedd tramor hefyd. Gall hyn nid yn unig eich helpu i ryngweithio’n hawdd ym mhobman ond hefyd eich helpu chi mewn llawer o sefyllfaoedd trafferthus.

Angen awgrym o ble i ddechrau? Rhowch gynnig ar Duolingo heddiw! Mae’n offeryn hawdd a syml i ddysgu iaith am ddim ar-lein. Boed yn Sbaeneg, Portiwgaleg, Iseldireg, Ffrangeg, neu Japaneeg neu unrhyw iaith dramor arall, gallwch ddysgu unrhyw beth a phopeth yma a hynny hefyd heb unrhyw gost o gwbl.

Dysgu Gwella System Sain Car

Mae pob un ohonom fel arfer yn berchen ar gar ac os na wnewch chi, peidiwch â phoeni, bydd hyn yn ddefnyddiol pan fyddwch chi’n prynu’r un. Mae perchnogion ceir fel arfer yn wynebu problemau allbwn sain isel a dyna pam y dylech chi ddysgu’r cwarantîn cartref hwn i roi hwb i’r profiad gwrando tra’ch bod chi ar y pedair olwyn.

Dysgu Gwella System Sain Car

Mae’r rhyngrwyd yn llawn gwefannau o’r fath sy’n rhannu awgrymiadau a thriciau defnyddiol i ymhelaethu ar y gerddoriaeth a’r sain yn eich car. Gadewch inni rannu rhai awgrymiadau defnyddiol gyda chi. Y peth cyntaf y gallwch ei wneud yw disodli system sain ddiofyn eich car a chael systemau siaradwr o’r radd flaenaf wedi’u gosod. Weithiau mae’n digwydd hefyd pan fyddwch chi’n atodi’ch ffôn symudol gyda system sain y car mae’n debygol na fydd y sain hyd at y marc. Ar gyfer hyn, gallwch gael uned pen newydd gyda chysylltiad USB.

Nawr, Os ydych chi’n mynd i ychwanegu llawer o offer i’ch system gerddoriaeth car yna dylech chi hefyd uwchraddio’ch batri. Dyma’r rhestr o’r batri sain car gorau Mae’r batris hyn yn cael eu graddio i drin systemau sain mawr.

Fe’ch cynghorir hefyd i ddefnyddio ffeiliau sain cydraniad uchel. Heblaw am y termau sylfaenol hyn, mae yna lawer o offer ar-lein eraill y gallwch eu hintegreiddio â’ch car a chreu system sain y genhedlaeth nesaf.

Sgiliau Hunan Amddiffyn

Dylai pawb wybod sut i amddiffyn eu hunain mewn sefyllfaoedd anarferol. Yn enwedig mae’n rhaid i ferched yn y senario heddiw orfod dysgu hunanamddiffyn. Mae yna lawer o wefannau o’r fath a YouTube sianelau sy’n dysgu technegau hunan-amddiffyn defnyddiol i chi mewn ffordd hawdd heb unrhyw gost o gwbl.

Mae yna lawer o weithwyr proffesiynol a hyfforddwyr hunanamddiffyn ar y rhyngrwyd a all ddysgu triciau gwych a defnyddiol hunan-amddiffyn i chi ar-lein heb gamu allan o’ch cartref. Y dechneg hunan-amddiffyn hawsaf a mwyaf effeithiol ar gyfer amrywiol sefyllfaoedd yw Karate. Dylai pob merch sy’n mynd allan o’r ysgol, yn dysgu neu’n gweithio, ddysgu rhai triciau o amddiffyn eu hunain.

Creu Gwefan / Ap Ar Eich Hun

Yn y senario bresennol, lle mai digideiddio yw’r unig ffordd allan, mae’n hanfodol ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am dechnoleg neu fel arall byddwn allan o’r ras ddatblygu. Gwefannau a chymwysiadau symudol yw dyfodol marchnata a busnes ar-lein. Mae pob darparwr gwasanaeth neu ddyn busnes bach neu fawr yn canolbwyntio ar gael gwefan.

Yn ôl pob tebyg, mae’n ymddangos mai datblygu arbenigwr yw datblygu ap neu wefan. Ond hanner gwirionedd yw hynny. Oes, gall gweithiwr proffesiynol ei wneud mewn ffordd well ond gall hyd yn oed newyddian ddysgu creu ei wefan ei hun neu ap. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw’r wybodaeth sylfaenol am weithrediad cyfrifiadurol a syrffio rhyngrwyd. Ac mae’r prifysgolion ar-lein yn agored i gael eu harchwilio gennych chi.

Dysgu Chwarae Offeryn

Mae’n bryd bywiogi’ch dymuniadau a’ch hobïau cudd os nad oes gennych chi gyfle o’r blaen. P’un a ydych chi’n hoffi chwarae gitâr neu ddrymiau neu unrhyw offeryn cerdd arall, mae yna ddigon o apiau am ddim neu â thâl ynghyd â chyrsiau ar-lein gan eich hoff sêr cyngerdd. Y cyfan sydd angen iddo chwilio a darganfod sy’n cyd-fynd orau â’ch gofynion. Gallwch hefyd eu hymarfer pryd bynnag a lle bynnag y dymunwch oherwydd ni allwch gario piano ym mhobman ond gall ap piano fod gyda chi ar eich ffôn bob amser.