Prynwch y ffôn symudol rydych chi ei eisiau a gohiriwch daliadau

Heddiw mae gennym reolaeth ar ein bywydau yng nghledr ein dwylo mewn ffordd fwy llythrennol nag yr ydym yn ei feddwl. Mae’r buddion technolegol sydd gan ffonau symudol heddiw yn gwneud inni gario popeth, neu bron popeth sydd ei angen arnom yn ein beunyddiol. Agenda, cloc larwm, e-bost, GPS, cyfrwng gwybodaeth, hyd yn oed, mewn sawl achos, dull talu. Mae’r ddyfais hon wedi dod yn hanfodol yn ein bywydau, ac yn union oherwydd ei swyddogaethau lluosog sy’n gwneud ein bywyd o ddydd i ddydd mor hawdd, mae ei bris fel arfer yn eithaf uchel.

Pan fydd angen ffôn symudol arnom, rydym am ddewis yr un sy’n gweddu orau i’n hanghenion heb boeni am ei gost. Am y rheswm hwn, yr opsiwn o prynu symudol mewn rhandaliadau.

Ar gyfer hyn, mae yna wahanol ffyrdd o ariannu, ac yma, rydym yn cynnig pedair ffordd y gallwch brynu’r ffôn symudol yr ydych yn ei hoffi heb boeni am wario symiau mawr o arian mewn un taliad:

  • Talu mewn rhandaliadau gyda’r gweithredwr: un o’r ffyrdd mwyaf cyffredin i ariannu ein ffôn symudol mewn rhandaliadau yw ei wneud trwy weithredwr ffôn. Ar sawl achlysur, mae’r cwmnïau telathrebu eu hunain yn cynnig yr opsiwn inni brynu terfynell newydd mewn rhandaliadau. Yn yr ystyr hwn, cyn llofnodi’r pryniant, darllenwch yr amodau yn ofalus ac os ydych chi’n barod i’w derbyn. Mae pob gweithredwr yn gosod meini prawf gwahanol yn eu taliad mewn rhandaliadau, ac ar sawl achlysur, mae’n mynd law yn llaw â llogi cyfradd benodol, sefydlogrwydd yn y cwmni a chomisiynau a gymhwysir gan y gweithredwr ei hun.
  • Banc: Yn ychwanegol at yr ystod eang o gynhyrchion credyd a benthyciadau personol bach sydd wedi’u teilwra i anghenion defnyddwyr, mae rhai banciau’n cynnig yr opsiwn o ariannu ffonau symudol. Er mwyn archwilio busnesau newydd, mae banciau wedi lansio ar werth ac ariannu gwahanol gynhyrchion, megis ffonau symudol. Fel rheol maent yn cynnig y modelau mwyaf poblogaidd ar y farchnad ac er bod y cyfle hwn fel arfer ar gyfer cleientiaid yn unig, gall y diddordeb fod yn isel iawn.
  • Yn y siop ei hun: Mae mwy a mwy o sefydliadau, yn enwedig siopau mawr, yn cynnig eu hamodau eu hunain wrth dalu am ffôn symudol trwy ariannu. Maen nhw’n gwneud hyn trwy rannu’r taliad trwy fanc y mae ganddyn nhw gytundeb ag ef. Ac yn yr achosion hyn, mae’r comisiynau fel arfer yn mynd yn ôl nifer telerau’r ffurflen.
  • Cynlluniau cyllido ar-lein: mae siopa ar-lein yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, ac mae twf masnach electronig wedi galluogi ymestyn y dull talu hyblyg i’r rhwydwaith hefyd. Fel cadwyni dosbarthu mawr, maent yn gweithredu trwy gytundeb gyda banc, ond gall yr amodau amrywio’n fawr o un siop i’r llall.

Pa bynnag ffordd y dewiswch, o ran ariannu eich ffôn symudol newydd, mae sawl agwedd y mae’n rhaid i chi eu hystyried megis y gyfradd llog a fydd yn cael ei chymhwyso, y rhandaliadau misol a nifer y telerau y bydd y cyllid yn cael eu dychwelyd, y comisiynau. a’r amodau contractio.